Adatkezelési tájékoztató

1 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL (a továbbiakban: SZA).

Mia Dresses, s.r.o.,
Osloboditeľov 340/3, 040 17 Kassa – Barca, Szlovákia
Azonosítószám: 48 327 409, az OR OS Košice I-ben bejegyzett,
Osztály: Sro, Nyilvántartási szám: 377949/V (a továbbiakban: "üzemeltető").

Betartjuk a szabályokat, ezért fontos számunkra az Ön SZA-nak védelme. A SZA-t ezen feltételeknek megfelelően dolgozzuk fel.

A www.miadresses.hu portálon a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásával Ön hozzájárulását az érintett személy(vásárló) akaratának komoly és önként adott, konkrét, tájékozott és egyértelmű kifejezéseként adja meg az üzemeltetőnek egyértelműen megerősítő jogi aktus formájában, a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében, valamint törvény előírásai szerint és a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, 2017. november 29-i 18/2018. törvény rendelkezései alapján. (a továbbiakban "GDPR és Törvény")

2 A SZA FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

Ha megadta nekünk a SZA-t, azokat a következő célokra használjuk fel:

2.1 E-shop – a www.miadresses.hu oldalon az üzemeltető és a vásárló között létrejött adásvételi szerződés megkötése és teljesítése, fizetés lebonyolítása, termék kiszállítása, vagy egyéb kapcsolódó tevékenység (például reklamáció és egyéb, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokkal kapcsolatos kötelezettség) elvégzése. A megrendelés feldolgozásához Ön megadta nekünk keresztnevét, vezetéknevét, címét, e-mail címét, telefonszámát és fizetési adatait. Az E-mail és  a telefonszám kommunikációs eszközként is szolgálnak.

A megrendelés visszaigazolását e-mailben küldjük,  egyúttal nyomon követheti megrendelésének állapotát is.

A személyes adatokat jogi alapon dolgozzuk fel (6 /1/b cikk GDPR és TÖRVÉNY), a személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett személy(vevő) a szerződő fél, vagy az érintett személy (vevő) kérelme alapján a szerződés megkötése előtti intézkedések megtételéhez (2. 1. pont), tehát ez szerződési követelmény.

2.2 Velünk is megesik, és örülünk neki, hogy Ön, mint elégedett vásárló, e-mailben és a közösségi oldalakon fényképeket küld nekünk. Tájékoztatjuk, hogy ezen fényképek elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy fényképe megjelenjen a közösségi oldalon és weboldalunkon. Ezeket a fényképeket az üzemeltető marketingje és propagálása céljából fogjuk feldolgozni.

3 REGISZTRÁCIÓ

A vevőnek lehetősége van regisztrálni a www.miadresses.hu weboldalon. A vásárló regisztráció nélkül is vásárolhat.

Ha úgy dönt, hogy regisztrációval vásárol, SZA-t az alábbiak szerint dolgozzuk fel:

Fiókját jelszóval védi. A fiókjába való bejelentkezéssel információkat kap megrendeléseiről, és szerkesztheti SZA-t. Kérjük, védje jelszavát, az üzemeltető nem vállal felelősséget a jelszóval való visszaélésért.

Ha azonban meggondolta magát, és nem kíván továbbra is regisztrálva lenni, törölheti a regisztrációt a fiókjában. A www.miadresses.hu oldalon bármikor vásárolhat nem regisztrált vásárlóként, azaz vendégként is.

4 HARMADIK FELEK

Személyes adatait átadhatjuk harmadik feleknek. A megrendelés feldolgozása és az adásvételi szerződés teljesítése során az adatokat harmadik félnek is átadjuk, például fuvarozóknak, futároknak, bankoknak és hasonlóknak. A vevő személyes adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében és csak szükséges ideig kezeljük, a 6. pontban részletezett  Feldolgozási idő.

5 16 ÉVESNÉL FIATALABB

Az üzemeltető összefüggésben az információs társadalom szolgáltatásainak ajánlatával az érintett személy hozzájárulása alapján jogszerűen kezeli a személyes adatokat, ha az érintett személy betöltötte a 16. életévét. Ez az e-shop nem közvetlenül 16 éven aluli személyek számára készült.

Az üzemeltető 16 éven aluliak személyes adatait nem dolgozza fel. Az üzemeltető minden regisztrációnál/belépésnél eskü alatti nyilatkozatot kér a vásárlótól. Ezen az e-shopon 16 éven aluli személyek nem vásárolhatnak.

6 FELDOLGOZÁSI IDŐ

A Vevő beleegyezik  személyes adatainak az odaítélés napjától ezen szerződési feltételeknek megfelelően, legfeljebb 10 évig való kezelésébe a szerződés teljesítési céljának teljesítése érdekében, 2.1. bekezdés.

A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az odaítélés napjától ezen feltételeknek megfelelően legfeljebb 3 évig kezeljék a marketing tevékenység céljának teljesítése érdekében, 2.4.bekezdés.

7 HARMADIK ORSZÁGBA VALÓ ÁTSZÁLLÍTÁS

Az üzemeltetőnek nem áll szándékában megosztani a SZA-t harmadik országgal vagy nemzetközi szervezettel, beleértve az ország vagy nemzetközi szervezet azonosítását.

8 AUTOMATIZÁLT PROFILALKOTÁS

A marketingkampányok minőségének javítása érdekében az üzemeltető automatizált profilalkotást alkalmaz. A profilalkotással kiválasztjuk azokat az ajánlatokat, amelyek érdekelhetik és előnyösebbek az Ön számára. Profilalkotás esetén a következő rendszereket használjuk: Google Adwords, Facebook, Heureka.

Hozzájárulás nem szükséges az alapvető statisztikai adatgyűjtéshez, pl. a Google Analytics mérési kód használatával.

9 IP CÍM

Ez egy olyan számkészlet, amely egyértelműen azonosítja a számítógépes hálózatban lévő eszközt.

A személyes adatok védelme szempontjából az IP-cím beazonosítható személyre vonatkozó adatnak minősül.

Az IP-cím akkor válik személyes adattá, ha:

 • Az IP-cím személyes adat, ha azt az internetszolgáltató egyéb azonosítással (név, e-mail...) együtt kezeli,
 • a természetes személyek/magánszemélyek által használt statikus IP-címeket személyes adatnak kell tekinteni,
 • a dinamikus IP-cím abban az esetben minősül személyes adatnak, ha az online szolgáltató a dinamikus IP-címmel együtt más személyes adatnak minősülő azonosítót (pl. keresztnév, vezetéknév, email stb.) is kezel.

  Az IP-cím weboldalon történő tárolása esetén megfelelő adatkezelési célt kell választani, vagy álnevesítést kell alkalmazni.

10 BIZTONSÁGOS ADATÁTVITEL

Személyes adatait a titkosításnak köszönhetően biztonságosan továbbítjuk. Az SSL (Secure Socket Layer) kódrendszert leggyakrabban a webszerverekkel való biztonságos kommunikációra használják. A rendszereinkben és a weboldalon található személyes adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük az adatok elvesztése, megsemmisülése, megváltoztatása és illetéktelen személyek általi további terjesztése ellen.

Ha regisztrált a www.miadresses.hu weboldalunkra, csak Ön férhet hozzá fiókjához, ezért ügyeljen arra, hogy ezeket az adatokat bizalmasan kezelje. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a jelszó jogosulatlan kezeléséért vagy vele való visszaéléséért.

11 AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI (vevő)

A vevőnek a GDPR értelmében joga van (I) helyesbítéshez, (II) törléshez, (III) adathordozhatósághoz, (IV) tiltakozáshoz, (V) hozzájárulás visszavonásához, (VI) információhoz való hozzáféréshez.

 • Helyesbítéshez való jog.

A vevőnek joga van ahhoz, hogy az üzemeltető a személyét érintő hibás SZA-at kijavítsa, és a hiányos SZA-at indokolatlan késedelem nélkül kiegészítse.

 • Törlési jog.

A vevőnek joga van kérni, hogy az üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül törölje az őt érintő SZA-at. Az üzemeltető köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni ezeket a SZA-at, ha az alábbi okok bármelyike ​​teljesül:

 • A SZA-ra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat megszerezték vagy feldolgozták,
 • az érintett személy a személyes adatok legalább 1 meghatározott célú kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja, a hozzájárulás érvénytelen, ha annak megadását külön szabályozás kizárja,
 • az érintett személy tiltakozik a SZA kezelése ellen, és a személyes adatok kezelésének nincs érvényes indoka, vagy az érintett személy tiltakozik a SZA kezelése ellen, ami a közvetlen marketingre vonatkozik, ideértve a profilalkotást is,
 • a SZA-t illegálisan kezelik,
 • a törlés oka ezen törvény, külön rendelet vagy nemzetközi szerződés szerinti kötelezettség teljesítése, amelyhez a Szlovák Köztársaság kötődik, vagy
 • a személyes adatok az információs társadalom szolgáltatási ajánlataival való összefüggésben kerültek birtokba, az érintett személy 16 éven aluli.

Ha az üzemeltető közzé tette a SZA-t és köteles azokat törölni, köteles a rendelkezésre álló technológiát és azok megvalósításának költségeit figyelembe véve megfelelő biztonsági intézkedéseket, ideértve a technikai intézkedéseket is megtenni annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személy SZA-t feldolgozó többi üzemeltetőt annak kérelméről, hogy ezen üzemeltetők töröljék a SZA-ra vonatkozó hivatkozásokat, azok másolatait vagy leírásait.

 • Az adathordozhatósághoz való jog.

A vevőnek joga van a rá vonatkozó és az üzemeltetőnek átadott SZA-t strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megszerezni, és jogában áll ezeket a SZA-t egy másik üzemeltetőnek – az eladónak – átruházni, ha ez műszakilag lehetséges, és ha:

 • A SZA feldolgozása az érintett személy hozzájárulása alapján, a szerződés alapján és az érintett személy hozzájárulása alapján történik, amely érvénytelen, ha annak biztosítását külön szabályozás kizárja,
 • a SZA feldolgozása automatizált eszközökkel történik.
 • A tiltakozás joga

A vásárlónak jogában áll tiltakozni a rá vonatkozó SZA közvetlen üzletszerzés céljából való kezelése ellen, ideértve a profilalkotás körébe tartozó profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, az üzemeltető köteles legkésőbb a vele való első kapcsolatfelvételkor kifejezetten tájékoztatni az érintettet személyt a jogairól, miközben az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden egyéb információtól elkülönítve kell közölni. A vevő tiltakozási jogát automatizált eszközökkel gyakorolhatja a műszaki leírások felhasználásával.

 • A beleegyezés visszavonása

A vásárló bármikor jogosult visszavonni a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelésének jogszerűségét a visszavonás előtt; a hozzájárulás megadása előtt erről a vevőt tájékoztatni kell. A vásárló visszavonhatja a hozzájárulást a hozzájárulás megadásával megegyező módon.

Ha Ön, mint vásárló nem ért egyet a SZA feldolgozásával, kérjük, írjon nekünk az eshop@miadresses.hu címre.

 • Az információhoz való hozzáférés joga.

A vevőnek joga van visszaigazolást kérni az üzemeltetőtől arra vonatkozóan, hogy az őt érintő SZA-t feldolgozzák-e. Ha az üzemeltető ilyen SZA-t dolgoz fel, a vevőnek joga van hozzáférni ezekhez a SZA-hoz és információkhoz jutni a :

 • SZA feldolgozásának céljáról,
 • feldolgozott SZA kategóriájáról - esetünkben közönséges SZA-ról van szó, az üzemeltető nem dolgoz fel speciális SZA-t,
 • annak a címzettnek vagy a címzett kategóriájának az azonosításáról, akinek a SZA-t nyújtották vagy kell nyújtani, különösen a harmadik országbeli címzettről vagy egy nemzetközi szervezetről, ha lehetséges,
 • a SZA tárolási időszakáról; ha ez nem lehetséges, akkor információt kapni annak meghatározásának kritériumairól,
 • jogosult kérni az üzemeltetőtől a vásárlóra vonatkozó SZA helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, vagy jogában áll a SZA kezelése ellen tiltakozni,
 • az eljárás megindítására irányuló indítvány előterjesztésének jogáról,
 • SZA forrásáról, ha a személyes adatokat nem a vevőtől szerezték be,
 • az automatizált egyéni döntéshozatal meglétéről, ideértve a profilalkotást is, ezekben az esetekben az üzemeltető tájékoztatást ad a vásárlónak különösen az alkalmazott eljárásról, valamint az ilyen SZA kezelésének értelméről és várható következményeiről a vásárló számára.

Az üzemeltető a kérelem kézbesítésétől számított 30 napon belül köteles ezen kérelem alapján tájékoztatást adni. Az üzemeltető ezt az időszakot további 60 nappal meghosszabbíthatja, a halasztásról értesítjük.

Az üzemeltető az adminisztrációs költségeknek megfelelő ésszerű díjat számíthat fel a vevő által kért SZA ismételt biztosítására. Az üzemeltető köteles a vásárló SZA-t az általa kért módon, illetve kérésének megfelelően megadni.

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a vevőt, és megtudja, hogy a konkrét vevőről van-e szó. Az ellenőrzés további információk nyújtásából áll, pl. ellenőrző kérdéseken keresztül. Az ellenőrzés az üzemeltető által feldolgozott SZA-ról való információnyújtás szempontjából fontos.

 • A vevő eljárás megindítására irányuló indítvány előterjesztésének joga

A vevő a Törvény 100. §-a szerinti eljárás megindítására irányuló indítványt tehet, ha jogai közvetlenül érintettek, az indítványnak tartalmaznia kell, hogy ki nyújtja be, ki ellen irányul az indítvány, az indítvány tárgyát, megjelölve azokat a jogokat, amelyeket a személyes adatok, kezelése során meg voltak sértve, bizonyítékokat.

A javaslatmintát a Személyes Adatvédelmi Hivatal honlapján teszik közzé, Hraničná 12, 820 02 Bratislava, Szlovákia. A Hivatal a kezdeményezést 30 napon belül elbírálja, 90 napon belül döntést hoz, illetve a határidőt ennek megfelelően meghosszabbíthatja.

12 COOKIE-K (SÜTIK)

12.1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa (NRSR) Törvénygyűjteményének 55. § 5. bek. 351/2011 számú, a módosítás szerinti elektronikus kommunikációról szóló törvény alapján tájékoztatjuk Önt a cookie-k használatáról, és felhívjuk figyelmét az internet böngésző beállításainak módosítására abban az esetben, ha nem elégedett a cookie-k használatának jelenlegi beállításaival.

Ez a szabályzat tájékoztatást tartalmaz arról, hogy az üzemeltető hogyan használja a cookie-kat és a hasonló technológiákat (a továbbiakban: "cookie-k").

​12.2 Mik azok a cookie-k?

A cookie-k olyan kisméretű szöveges fájlok, amelyek elküldhetők a böngészőnek, amikor meglátogat egy webhelyet, és a készülékén (számítógépen vagy más internet-hozzáféréssel rendelkező eszközön, például okostelefonon vagy táblagépen) tárolhatók. A cookie-kat a böngésző fájl mappájában tároljuk. A sütik általában tartalmazzák annak a weboldalnak a nevét, amelyről származnak, érvényességét és értékét. Amikor legközelebb meglátogatja az oldalt, a webböngésző újratölti a cookie-fájlokat, és visszaküldi ezeket az információkat a cookie-kat eredetileg létrehozó webhelynek. Az általunk használt sütik nem károsítják számítógépét.

12.3 A cookie-k típusai.

Cookie-kat használunk szolgáltatásaink optimális létrehozása és folyamatos fejlesztése céljából, az Ön érdeklődési köréhez és igényeihez való igazítása, valamint szerkezetük és tartalmuk javítása érdekében.

Ideiglenes és állandó cookie-k használhatók a https://www.miadresses.hu/ weboldalon. Weboldalunkon többféle cookie-t használunk.

 • Alap sütik

Ezek a cookie-k képezik weboldalunk működésének alapját, és lehetővé teszik az olyan alapvető funkciók használatát, mint a biztonságos területek vagy az online fizetés. Az alap sütik pl. a bejelentkezés emlékezése, a biztonságos területekhez való hozzáférés engedélyezése újbóli bejelentkezés nélkül, űrlapok előre kitöltése stb. Ezen sütik nélkül nem tudjuk biztosítani azokat a szolgáltatásokat, amelyek weboldalunk alapját képezik. Ha letiltja ezeket a sütiket, nem tudjuk garantálni a weboldal hibátlan működését.

 • Működést biztosító süti-fájlok

A működést biztosító sütik használatával statisztikai információkat gyűjtünk arról, hogyan használja weboldalunkat. Ezek a technikai információk pl. megmondják nekünk, hogy a webhely mely részeire kattintott, melyik oldalt látogatta meg utoljára stb. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy elemezzük és javítsuk weboldalunkat tartalom, teljesítmény és kinézet szempontjából. Ha letiltja ezeket a sütiket, nem tudjuk garantálni weboldalunk hibamentes működését.

 • Harmadik féltől származó sütik

A www.miadresses.hu oldalak hivatkozásokat és integrált tartalmat tartalmaznak más weboldalakról. Ezért weboldalunk használata során olyan cookie-k keletkezhetnek, amelyek nem esnek a www.miadresses.hu ellenőrzése alá. Ilyen eset például, ha a megtekintett weboldal harmadik féltől származó elemző vagy marketingautomatizálási eszközt (például a Google eszközeit) használ, vagy külső weboldalak tartalmát jeleníti meg, pl. YouTube vagy Facebook. Ez a cookie-k elfogadását eredményezi ezektől a harmadik féltől származó szolgáltatásoktól. Az üzemeltető nem ellenőrizheti ezen cookie-k tárolását vagy hozzáférését. Ha szeretné tudni, hogy ezen harmadik felek hogyan használják a cookie-kat, kérjük, olvassa el ezen szolgáltatások adatvédelmi szabályzatát és a cookie-k használatának szabályzatát.

12.4 Nem akarok sütiket használni, hogyan változtathatok ezen?

A www.miadresses.hu oldalon használt cookie-kat beállíthatja a böngészőjében. A legtöbb internet böngésző kezdetben úgy van beállítva, hogy automatikusan elfogadja a cookie-kat. Ezt a beállítást módosíthatja a cookie-k letiltásával vagy értesítéssel arról, hogy sütiket akarnak küldeni a készülékére.

Az egyes böngészők súgójában megtalálhatók a cookie-k módosítására vonatkozó utasítások. Ha különböző készülékeket használ az oldalak eléréséhez (pl. számítógép, okostelefon, táblagép), azt javasoljuk, hogy minden egyes készülék böngészőjét az Ön sütikkel kapcsolatos preferenciáihoz igazítsa.

A cookie-kat törölheti a böngészőben egyenként vagy egyszerre, akár közvetlenül (ha tudja, hogy hol vannak tárolva), vagy a böngésző használatával.

13 VANNAK KÉRDÉSEI?

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdései, észrevételei esetén forduljon hozzánk, szívesen válaszolunk kérdéseire.

Az üzemeltető elérhetőségei:

Mia Dresses, s.r.o.,

Osloboditeľov 340/3, 040 17 Kassa – Barca, Szlovákia

Azonosítószám: 48 327 409, az OR OS Košice I-ben bejegyzett,

Osztály: Sro, Betétszám: 377949/V

e-mail: eshop@miadresses.hu

14 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ezen tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba és ettől az időponttól érvényes. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot ezen feltételek megváltoztatására a társaságon belül a SZA kezelésében bekövetkezett változás és jogszabályi változás esetén.

Vissza a boltba